Podmienky používania portálu Meditrend.sk

Portál www.meditrend.sk je určený predovšetkým používateľom v Slovenskej republike. Tento portál je určený výhradne pre odbornú zdravotnícku verejnosť – lekárom, farmaceutom, farmaceutickým laborantom, sestrám, pôrodným asistentkám a iným zdravotníckym profesiám za účelom edukácie a etickej komunikácie. Súhlasom s týmito podmienkami použitia zároveň prehlasujem, že patrím k zdravotníckej verejnosti v rámci niektorej z vyššie zmienených profesií. Informácie na tomto portáli boli vytvorené odborníkmi na základe vedeckej a klinickej praxe a odbornej literatúry. Spoločnosť FARMI-PROFI spol. s r.o. poskytuje priestor pre prezentáciu vytvorených príspevkov bez toho, aby ich revidovala, preto nezodpovedá za obsah audiovideoprezentácií, audioprezentácií, prezentácií, abstraktov, iných vzdelávacích textov a testov vytvorených odbornou verejnosťou a za prípadné škody vzniknuté postupom alebo konaním uskutočneným na základe obsahu tohoto portálu.

Používaním portálu www.meditrend.sk sa používateľ zaväzujete dodržiavať tieto podmienky používania. Podmienky používania služieb portálu www.meditrend.sk (ďalej len „podmienky používania“) stanovujú pravidlá medzi prevádzkovateľom portálu www.meditrend.sk spoločnosťou FARMI-PROFI, s.r.o., so sídlom Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36656887, DIČ: 2022217758, IČ DPH: SK2022217758, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 11908/S (ďalej „Poskytovateľ“)

a

používateľom týchto služieb.

(ďalej len „Používateľ“)

 

1. Používanie služieb

Používaním služieb portálu www.meditrend.sk sú všetky úkony Používateľa vykonávané na portáli www.meditrend.sk.

2. Registračné informácie

V časti “profil” je používateľ  povinný pravdivo uvádzať požadované údaje. Používateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ služby môže pre vlastné účely využiť informácie, ktoré Používateľ doplnil v rámci vyplnenia alebo aktualizácie údajov v časti “profil”.

2.1 Osoba oprávnená nakladať s osobnými údajmi

Na účely poskytovania služieb portálu www.meditrend.sk je osobou oprávnenou nakladať s osobnými údajmi spoločnosť FARMI-PROFI, s.r.o., vyššie uvedená a bližšie špecifikovaná ako Poskytovateľ.

2.2 Osoba udeľujúca súhlas na použitie jej osobných údajov

Osoba, ktorá na účely používania portálu www.meditrend.sk udeľuje súhlas na nakladanie s jej osobnými údajmi v rozsahu, ako je špecifikované nižšie, je osoba špecifikovaná ako Používateľ.

2.3 Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané Poskytovateľom za účelom edukácie, absolvovania autodidaktických testov a s tým súvisiacej administratívy, vytvorenia adresára používateľov s cieľom možného zasielania informácií a noviniek z oblasti medicíny a farmácie, ako aj zasielanie ďalších informácií, ktoré by mohli byť pre Používateľa zaujímavé. Informácie môžu byť zasielané Používateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v časti “profil”.

2.4 Rozsah osobných údajov, s ktorými má byť nakladané

Poskytovateľ spracúva všetky osobné údaje Používateľa v rozsahu uvedenom v časti “profil”. Používateľ udeľuje súhlas na používanie jeho osobných údajov v celom uvádzanom rozsahu.

Používateľ vyhlasuje, že všetky osobné údaje uvedie alebo doplní pravdivo.

2.5 Doba platnosti súhlasu na nakladanie s osobnými údajmi

Používateľ udeľuje súhlas Poskytovateľovi na nakladanie s osobnými údajmi v súlade s právnou úpravou platnou v Slovenskej republike, najmä v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov po dobu prevádzky portálu www.meditrend.sk. Používateľ udeľuje súhlas na používanie jeho osobných údajov, ktorý je oprávnený kedykoľvek odvolať.

2.6 Podmienky odvolania súhlasu na nakladanie s osobnými údajmi

Používateľ môže kedykoľvek písomne odvolať svoj súhlas na nakladanie s jeho osobnými údajmi zaslaním žiadosti na e-mail: info@meditrend.sk, prípadne je oprávnený tak urobiť vymazaním predmetných údajov v časti “profil”. Poskytovateľ ihneď po doručení takejto žiadosti vyhovie Používateľovi.

2.7 Telekomunikačné tajomstvo a súkromie Používateľa

Poskytovateľ sa týmto zaväzuje rešpektovať telekomunikačné tajomstvo, súkromie Používateľa a neposkytovať osobné údaje Používateľa získané pri procese aktualizácia a doplnenia časti “Upraviť profil” tretím stranám. Osobné údaje Používateľa môžu byť iným tretím stranám poskytnuté len na základe platného právneho poriadku Slovenskej republiky, a to pri zisťovaní skutočností vedúcich k objasneniu trestnej činnosti na základe písomnej výzvy orgánov činných v trestnom konaní.

2.8. Prepojenia na iné web stránky

Portál www.meditrend.sk môže poskytovať prepojenia na iné webové stránky. Tieto prepojenia umožňujú podrobnejšiu edukáciu. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah týchto internetových stránok. Odporúčame prečítať si podmienky týchto webových stránok.

3. Zmeny portálu www.meditrend.sk

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť poskytovanie služieb na portáli www.meditrend.sk bez upozornenia, bez povinnosti náhrady voči akémukoľvek Používateľovi alebo tretej strane.

4. Zodpovednosť

Používateľ týmto súhlasí s používaním služieb portálu www.meditrend.sk na svoje vlastné riziko. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby výpočtového systému www.meditrend.sk, alebo stratu dát prenášaných prostredníctvom siete internet.

Poskytovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia portálu www.meditrend.sk. Zároveň Poskytovateľ vyhlasuje, že je v jeho najlepšom záujme, aby všetky funkcie portálu www.meditrend.sk boli poskytované Používateľom na vysokej úrovni.

Poskytovateľ, spoločnosť FARMI-PROFI spol. s r.o. nezodpovedá za obsah videoprezentácií, odborných článkov, textov a testov vytvorených odbornou verejnosťou a umiestnených na portáli www.meditrend.sk a za prípadné škody vzniknuté postupom alebo konaním uskutočneným na základe obsahu tejto stránky. Informácie na tejto stránke boli vytvorené odborníkmi na základe klinickej praxe a odbornej literatúry.

Poskytovateľ neposkytuje žiadne záruky za obsah, správnosť a spoľahlivosť informácii, ktoré Používateľ obdrží prostredníctvom portálu www.meditrend.sk.

Používateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že akékoľvek dáta a (alebo) materiály nahrané alebo inak získané prostredníctvom služieb stránky www.meditrend.sk nie sú preverené Poskytovateľom a nakladanie s nimi je preto osobným rozhodnutím, zodpovednosťou a rizikom Používateľa.

Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť vzťahujúcu sa k akýmkoľvek ponukám a objednávkam služieb alebo tovaru, ktoré budú realizované prostredníctvom portálu www.meditrend.sk.

Poskytovateľ má právo zasielať Používateľovi správy obsahujúce informácie o iných službách alebo novinkách, ktoré prevádzkovateľ ponúka, ako aj správy obsahujúce komerčné informácie tretích osôb.

Poskytovateľ komunikuje s Používateľom prostredníctvom e-mailovej adresy v tvare meditrend@farmi-profi.sk.

5. Práva používateľa

Používateľ má právo používať služby na portáli www.meditrend.sk v súlade s podmienkami používania. Používateľ má právo oboznámiť Poskytovateľa so svojimi pripomienkami, ako aj požiadať Poskytovateľa o pomoc pri používaní služieb na portáli www.meditrend.sk.

V prípade, že Používateľ má námietky voči podmienkam používania uvedeným v tejto dohode, má právo na zastavenie používania služieb na portáli www.meditrend.sk a oboznámenie Poskytovateľa o ukončení používania služieb www.meditrend.sk.

6. Oznamy

Akékoľvek oznamy druhej strane musia byť uskutočnené písomnou formou alebo použitím elektronickej pošty. Poskytovateľ má právo používať služby portálu www.meditrend.sk na hromadné zasielanie správ všetkým používateľom o zmenách podmienok tejto dohody, o nových službách a funkciách tohto portálu.

7. Právne normy

Podmienky tejto dohody sú vytvorené v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Poskytovateľ a Používateľ súhlasia, že vzájomné vzťahy medzi obidvoma stranami sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami týchto Podmienok, prípadne ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na predmet tejto dohody.

8. Autorské práva (©)

Obsah stránky www.meditrend.sk, vrátane farebného, textového, grafického dizajnu, programových kódov a skriptov, je chránený autorskými právami. Obsah stránky www.meditrend.sk je zakázané kopírovať a rozmnožovať bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa.

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC