Momentálne nie je naplánovaný žiadny priamy prenos. Program

Antikoagulačná liečba pri AF a VTE z pohľadu praktického lekára

do 15.
marca
  2
prednášky
  1 AD
test
  až 2
kredity
  akredituje
SLK

Editoriál

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) v roku 2012 vydala Odporúčané postupy v diagnostike, liečbe a prevencii cievnej mozgovej príhody (CMP) pri fibrilácii predsiení (FP). Spoločnosť sa v nej v prvom rade zamerala na skríning fibrilácie predsiení a na vyhľadávanie pacientov, ktorí sú rizikoví z hľadiska vzniku fibrilácie predsiení.

1
Multimediálne prezentácie
2
Abstrakt
Informácie

PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.
Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
www.pfizer.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (81 - 100% = 2 kredity, 61 - 80% = 1 kredit, 0 - 60% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.