Expert Bio Fórum 2020 pre sestry

Autodidaktické testy je možné riešiť do 30. novembra 2020.

Autodidaktické testy sú podporené z finančných prostriedkov spoločnosti PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.

1
EULAR odporúčania pre manažment RA syntetickými a biologickými DMARDs: aktualizácia 2019
2
Kvalita života pacientov s RA a vplyv liečby inhibítormi JAK
Informácie

 

pfizer_logo

 

PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.
Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
www.pfizer.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA