Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu 2018

Kongres sa uskutočnil v júni 2018 v Jasnej.

Editoriál

Interdisciplinárny charakter tohto podujatia prispel k výmene názorov a skúseností viacerých odborníkov, ktorí sa stretávajú dennodenne s problematikou obezity a metabolického syndrómu. Tento rok na podujatí stretli všeobecní praktickí lekári, internisti, kardiológovia, hepatológovia, epidemiológovia, pediatri, pneumológovia, obezitológovia, angiológovia, metabolickí chirurgovia, diabetológovia, odborníci na výživu a psychológiu, ktorí tvoria neoddeliteľnú súčasť pri komplexnej starostlivosti o obézneho pacienta.

1
Obezita a kolorektálny karcinóm
3
State of the art I.
4
Blok Slovenskej spoločnosti praktickej obezitológie
6
Blok Slovenskej hepatologickej spoločnosti
10
Blok Českej obezitologickej spoločnosti
11
Blok Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti. Pohľad kardiológa na obezitu
12
Blok Slovenskej angiologickej spoločnosti
14
Blok Ústavu verejného zdravotníctva JLK UK Martin a Ústavu ošetrovateľstva LF UPJŠ
16
Blok Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin
18
Obezita u seniorov: Pohybový aparát a telesná aktivita

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.