Momentálne nie je naplánovaný žiadny priamy prenos. Program

Komunikácia sestry s depresívnym pacientom

do 20.
júna 2018
  1
abstrakt
  1 AD
test
  až 2
kredity
  akredituje
SKSaPA

Editoriál

Komunikácia s depresívnym pacientom má svoje špecifiká, ktoré by mal poznať každý zdravotnícky pracovník, ktorý prichádza s depresívnym pacientom do kontaktu. Mal by mať základné poznatky nielen o depresii ako takej, ale hlavne o tom, ako sa depresívny pacient cíti, ako uvažuje, ako si často nesprávne interpretuje podávané informácie, ako sa správa.

Okrem uvedeného by zdravotná sestra mala byť schopná citlivo vnímať signály, ktoré by mohli viesť k suicidálnej aktivite, predovšetkým v ústavnej starostlivosti, kde sú často liečení pacienti s ťažkým stupňom depresie.

1
Vzdelávací materiál
Informácie

Lundbeck Slovensko s.r.o
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
www.lundbeck.com

Hodnotenie

AD test je hodnotený najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (80 - 100% = 2 kredity, 60 - 79% = 1 kredit, 0 - 59% = 0 kreditov).

Pridaj komentár

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA