Idiopatická pľúcna fibróza a Inhalačné pomôcky používané v liečbe Chronickej obštrukčnej choroby pľúc

Autodidaktický test je možné riešiť do 31. januára 2020.

Test akreditovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

Editoriál

Idiopatická pľúcna fibróza (IPF), zriedkavá forma chronickej progredujúcej fibrotizujúcej intersticiálnej pneumónie, má prevažne neznámu etiológiu a zodpovedá rádiologickému ako aj histopatologickému obrazu bežnej intersticiálnej pneumónie (UIP). Na základe v minulosti chýbajúcej jednotnej definície tohto ochorenia ako aj pomerne veľkých rozdielov v rámci skúmanej populácie sú údaje o incidencii a prevalencii značne nejednotné. Predpokladaná prevalencia IPF obnáša 2 - 29 prípadov na 100 000 osôb všeobecnej populácie. Ochorenie sa prejavuje prevažne u osôb okolo 60. roku života, čo je dôvodom, prečo sa predovšetkým u pacientov s neobjasnenou chronickou záťažovou dýchavicou od šesťdesiateho roku života musí myslieť na IPF. Muži sú postihnutí častejšie ako ženy, navyše platí úzky vzťah medzi fajčením a IPF.

Astma a chronická obštrukčná choroba pľúc majú podobné klinické príznaky, výskyt exacerbácií a jednu výraznú spoločnú vlastnosť. Na liečbu, aplikáciu lieku do pľúc sa používajú inhalačné pomôcky. Tieto odporúčania o aplikácii liekov do pľúc sú zakotvené aj v celosvetovom dokumente týkajúcom sa diagnostiky, prevencie a liečby astmy (GINA) a CHOCHP (GOLD).

1
Vzdelávací materiál
2
Autodidaktický test
Informácie

Boehinger Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
www.boehringer-ingelheim.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.