Idiopatická pľúcna fibróza a Inhalačné pomôcky používané v liečbe Chronickej obštrukčnej choroby pľúc

Autodidaktický test je možné riešiť do 31. januára 2020.

Test akreditovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

Editoriál

Idiopatická pľúcna fibróza (IPF), zriedkavá forma chronickej progredujúcej fibrotizujúcej intersticiálnej pneumónie, má prevažne neznámu etiológiu a zodpovedá rádiologickému ako aj histopatologickému obrazu bežnej intersticiálnej pneumónie (UIP). Na základe v minulosti chýbajúcej jednotnej definície tohto ochorenia ako aj pomerne veľkých rozdielov v rámci skúmanej populácie sú údaje o incidencii a prevalencii značne nejednotné. Predpokladaná prevalencia IPF obnáša 2 - 29 prípadov na 100 000 osôb všeobecnej populácie. Ochorenie sa prejavuje prevažne u osôb okolo 60. roku života, čo je dôvodom, prečo sa predovšetkým u pacientov s neobjasnenou chronickou záťažovou dýchavicou od šesťdesiateho roku života musí myslieť na IPF. Muži sú postihnutí častejšie ako ženy, navyše platí úzky vzťah medzi fajčením a IPF.

Astma a chronická obštrukčná choroba pľúc majú podobné klinické príznaky, výskyt exacerbácií a jednu výraznú spoločnú vlastnosť. Na liečbu, aplikáciu lieku do pľúc sa používajú inhalačné pomôcky. Tieto odporúčania o aplikácii liekov do pľúc sú zakotvené aj v celosvetovom dokumente týkajúcom sa diagnostiky, prevencie a liečby astmy (GINA) a CHOCHP (GOLD).

1
Vzdelávací materiál
2
Autodidaktický test
Informácie

Boehinger Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
www.boehringer-ingelheim.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták