Jubilné XXX. Nové trendy v prevencii aterosklerózy a XII. Škola lipidológie

Vážení kolegovia, milí priatelia.

Dovoľte, aby som Vás v mene SAA srdečne pozval na jubilejné XXX. sympózium Nové trendy v prevencii aterosklerózy a XII. školu lipidológie. Tohto roku bude sympózium už druhý rok realizované v online priestore z dôvodu predpokladaného „tsunami omikronu“, a pevne verím a dúfam, že budúci rok sa budeme môcť stretnúť aj osobne v už klasickom „face to face“ formáte podujatia.

V rámci školy lipidológie ponúkame – už tradične – prehľad príspevkov zameraných na najnovšie trendy v praktickej diagnostike a liečbe dyslipoproteinémií.

Liečba statínmi je dobre zavedeným základným pilierom liečby, diskutovať preto budeme o odlišnostiach a taktike takejto liečby pri sprievodných ochoreniach pečene, obličiek a nervovej sústavy a hľadať možnosti optimálnej tímovej spolupráce pre dosiahnutie liečebných cieľov v súčasnej kardiovaskulárnej prevencii.

Tento rok sme zvláštnu pozornosť venovali špecifikám familiárnej hypercholesterolémie v detskom veku a potrebe tímovej spolupráce pri jej skríningu, komplexnej diagnostike a liečbe. Oboznámime sa s výsledkami súčasného stavu molekulárnej diagnostiky variantov vyskytujúcich sa v slovenskej populácii.

Tak ako po iné roky sme si pozvali popredných renomovaných slovenských i zahraničných spíkrov a opinion leaderov v oblasti lipidológie, aby sa s nami podelili o názory a skúsenosti týkajúce sa problematiky menežmentu dyslipoproteinémií. Pri vzácnom jubileu – 30. výročí sympózia si zaspomíname spolu s jeho krstnou mamou docentkou Rašlovou na jeho začiatky – a s profesorom Češkom sa ohliadneme dozadu pri bilancii predchádzajúcich troch dekád v lipidológii a hľadaní možností optimálnej farmakologickej intervencie. Prinášame aj aktuálne prehľady v oblasti výskumu zaujímavých patofyziologických súvislostí a vývoja farmaceutických technológií a molekúl, ale i iných liečebných možností v prevencii kardiovaskulárnych ochorení. Na záver sa dotkneme, tak ako minulý rok, stále prítomného problému akcelerovanej aterogenézy v súvislosti s ochorením COVID-19, ako aj možnostiam jej včasného ovplyvnenia.

Verím, že čas strávený pri sledovaní nášho programu bude pre Vás príjemný a obohacujúci.

S úctou

doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.
Prezident SAA

1
Záznam konferencie
Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.