Buď právny profík

Projekt právneho poradenstva v otázkach medicínskeho práva vznikol s podporou spoločnosti KRKA Slovensko, s.r.o. Pokračuje aj v roku 2022, kedy si môžete vypočuť ďalšie podcasty a v nich nápomocné informácie od tímu právnikov, ktorí sa špecializujú na právo v slovenskom zdravotníctve. Za spoluprácu ďakujeme odborníkom na medicínske právo z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Veríme, že vám podcast pomôže orientovať sa v problematických otázkach a stanete sa právnymi profíkmi vo vašej každodennej praxi.

Prihláste sa k odberu podcastu na

SpotifySpotify (v aplikácii kliknite na Sledovať),

Google podcastyGoogle podcasty (v aplikácii kliknite na Odoberať), alebo

Apple podcastyApple podcasty (v aplikácii kliknite na Odoberať), prípadne počúvajte priamo tu na Meditrend.sk.

Séria podcastov 2022

1
Nová epizóda už 1. júla 2022

 
Dostupné už čoskoro na vašej obľúbenej platforme.

2
Ak vám nedošlo oznámenie o Obchodného registra SR, tak si skontrolujte svoje údaje, aby ste neplatili pokutu.

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Ambulancie a lekárne, ktoré sú obchodnými spoločnosťami, by si mali skontrolovať svoje údaje v Obchodnom registri SR. V októbri minulého roka novel zákona o obchdnom reigistri zaviedla povinnosť štatutárnych orgánov doplniť identifikačné údaje o vybraných osobách do obchodného registra. V decembri bola prijatá ďalšia novela, ktorá spomenutú povinnosť čiastočne zmenila. Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s príslušným registrovým súdom údaje dopĺňa automaticky. Nie v každom prípade sa tak stane. O zápise údajov do obchodného registra, vrátane termínu dokedy zmeny musíte urobiť sa budeme rozprávať v dnešnom podcaste.

3
Je skúšajúci pánom klinického skúšania?

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Investigátor – skúšajúci v klinickom skúšaní má výhodu, že je súčasťou vývoja lieku. Keď príde do klinickej praxe nový liek, je s ním už oboznámený a má s ním skúsenosti. V dnešnom podcaste vám povieme, aká je úloha skúšajúceho pri klinickom skúšaní a prečo je dôležitá zmluva so zadávateľom.

4
Zmeny v prístupe k špecializačným skúškam a zjednodušené prepustenie ZŤP zamestnanca

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Vláda Slovenskej republiky od 1. apríla 2022 vykonala zmeny v preukazovaní odbornej spôsobilosti niektorých zdravotníckych povolaní, a to v povolaní logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik. Zmeny sa dotkli aj odbornej spôsobilosti na výkon povolania sanitár. To je jedna z tém dnešného podcastu. V dnešnom podcaste sa dozviete aj to, že novelou Zákonníka práce, ktorá platí od 1. apríla 2022, sa zmenili podmienky skončenia pracovného pomeru s občanom so zdravotným postihnutím.

5
Pediatri, nezabudnite hlásiť uzatvorenie Národnému centru zdravotníckych informácií

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú v marci schválil parlament, priniesla zmeny aj v oblasti povinností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Jedna zmena sa dotýka priamo aj poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Pediatri majú povinnosť oznamovať informácie o uzatvorených dohodách o poskytovaní zdravotnej starostlivosti týkajúcich sa novorodencov. Súvisí to s posudzovaním nároku na príspevok pri narodení dieťaťa.

6
Lekár Ministerstva vnútra SR nemá právo odniesť si zdravotnú dokumentáciu pacienta z ambulancie

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Keď Ministerstvo vnútra SR prijíma pacienta do svojich radov ako zamestnanca, komunikuje posudkový lekár rezortu s jeho obvodným lekárom. Potrebuje totiž posúdiť zdravotnú spôsobilosť uchádzača. Lekári by sa nemali nechať zmiasť tým, že ide o políciu a Ministerstvo vnútra SR, a tak je ich povinnosťou zdravotnú dokumentáciu vydať.

7
Novinky pri osobách, ktorým musí lekár sprístupniť zdravotnú dokumentáciu

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Po zmene zákona o zdravotnej starostlivosti od 1. januára 2022 môže do zdravotnej dokumentácie pacienta, ktorý je účastníkom klinického skúšania nahliadať i monitor. Konkrétne sa to týka inšpektora správnej klinickej praxe Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, osoby poverenej zadávateľom klinického skúšania a pracovníka povereného pracoviskom, na ktorom sa klinické skúšanie vykonáva. Podmienkou však je, že musia mať splnomocnenie. Dozviete sa aj to, či môže monitor nahliadať do zdravotnej dokumentácie vedenej v papierovej podobe alebo len do elektronickej zdravotnej knižky.

8
Pri osobe s ťažkým zdravotným postihnutím počas ústavnej zdravotnej starostlivosti môže byť iná osoba

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má po novom právo požadovať prítomnosť inej osoby pri ústavnej zdravotnej starostlivosti. Kedy je možné, aby bola prítomná takáto osoba a čo všetko musí byť splnené si povieme v dnešnom podcaste. Rovnako sa budeme venovať i verejnej minimálnej sieti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti a vyhodnocovaní jej stavu.

9
Výdaj inkotinenčných zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Nie, nie je to žart. Od 1. apríla je možná substitúcia inko pomôcok a bezlepkovej stravy. Zmenu podmienok pri výdaji inkotinenčných zdravotníckych pomôcok a bezlepkových potravín priniesla zmena zákona o liekoch. Podmienky pri výdaji inkontinenčných zdravotníckych pomôcok a bezlepkových potravín sa od 1. apríla 2022 v rámci zákona o liekoch zmenili. Lekárnikom okrem iného vznikla špeciálna poučovacia povinnosť vo vzťahu k pacientovi. Na prvý pohľad malá zmena prináša pre prax lekárni a výdajní, ako aj pre pacienta veľké praktické efekty.

10
Použitie lieku off label - povolenie ministerstva zdravotníctva

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Je ministerstvo pri rozhodovaní o off label všemocným pánom, alebo služobníkom zákona? O použití lieku off label alebo v rozpore s SPC – súhrnom jeho charakteristických vlastností môže rozhodnúť Ministerstvo zdravotníctva SR. Rovnako tak môže urobiť v prípade použitia lieku, ktorý nie je na Slovensku registrovaný. Aj keď by sa mohlo zdať, že ide len o formálny úkon zo strany rezortu zdravotníctva, opak je pravdou. O tom, aké podmienky by si malo ministerstvo overiť pred rozhodnutím vydania povolenia, sa budeme rozprávať v dnešnom podcaste.

11
Odporúčanie lekárne pacientovi

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Od 1. januára 2022 majú lekári zakázané pacientovi určovať, odporúčať alebo akýmkoľvek spôsobom aj prostredníctvom iných osôb, kde si môže vybrať lieky, dietetické potraviny alebo zdravotnícke pomôcky. Vyvstávajú však otázky, či môže odporučiť lekáreň zdravotná sestra a čo ak pacient zavolá lekárovi po návšteve ambulancie?

12
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti utečencom

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo v uplynulých dňoch rozhodnutie, ktorým upravilo podmienky predpisovania a výdaja liekov pre pacientov – utečencov, aby im bola zabezpečená zdravotná starostlivosť, aj keď nie sú na našom území verejne zdravotne poistení. Poskytnutie zdravotnej starostlivosti však závisí od ich statusu, ktorý majú na Slovensku.

13
Delegovaný predpis MZSR

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

V súvislosti s predpisovaním liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo rozhodnutie. Stalo sa tak po tom, čo do účinnosti vstúpil od 1. 1. 2022 zákon, ktorý práve rieši delegované predpisovanie. Prečo tak rezort zdravotníctva urobil si povieme v dnešnom podcaste.

14
Zápis do obchodného registra

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Prijatím novely Obchodného zákonníka došlo k zmene rozsahu údajov zapisovaných do Obchodného registra (OR) SR. Vo vzťahu k spoločníkom a štatutárnym orgánom spoločnosti – konateľom sa vymedzilo, že sa majú okrem iného zapisovať aj ich dátumy narodenia a rodné čísla. Túto povinnosť je potrebné splniť si najneskôr do 30. septembra 2022. Parlament schválil novelu zákona o obchodnom registri, v zmysle ktorej sa má vykonávať takéto zosúladenie údajov v OR SR automatizovane. Ak však do 30. mája 2022 spoločnosti nedostanú informáciu z OR SR, že sa mu podarilo získať rodné čísla konateľov a spoločníkov, tak to musia urobiť sami.

15
Delegovaný predpis

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Na delegovanom predpisovaní sa od 1. januára 2022 musí poverujúci lekár vopred dohodnúť s iným lekárom, a to len v prípade svojej neprítomnosti na pracovisku, alebo technických prekážkach brániacich predpisu. Až na pár výnimiek môže delegované predpisovanie neprerušene trvať maximálne dva mesiace. O tom, čo je cieľom nových pravidiel a aké sú ich slabé stránky, sa budeme rozprávať v dnešnom podcaste.

16
Off-label použitie lieku

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Použitie lieku pre pacienta v súlade so súhrnom jeho charakteristických vlastností lieku je základnou povinnosťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ako aj zdravotníckych pracovníkov. Na použitie lieku off label spôsobom musí byť vydané povolenie zo strany Ministerstva zdravotníctva SR. Poslanci Národnej rady SR sa v uplynulom období zaoberali novelou zákona o liekoch, ktorá riešila off label postup. Či sa niečo zmenilo, sa dozviete v dnešnom podcaste.

17
Odškodňovanie po očkovaní proti COVID-19

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Od 1. januára 2022 platí zákon, ktorý sa týka zodpovednosti za nežiaduce účinky vakcín proti ochoreniu COVID-19. Štát ju totiž prevzal na seba. Nový zákon sa vzťahuje aj na poškodenia, ktoré vznikli v roku 2021. O kompenzácie po nežiaducich účinkoch môžu žiadať všetci, ktorí sa dali zaočkovať po 26. decembri 2020.

18
Falošné potvrdenie o očkovaní

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Správne vedenie zdravotnej dokumentácie pacienta je povinnosťou lekára alebo zdravotníckeho zariadenia. Údaje v nej musia byť pravdivé. Pri pochybení je možná oprava, ak však ide o zámerne uvedený nepravdivý údaj, vtedy je to problém. Týka sa to i očkovania proti ochoreniu COVID-19, kedy sa nie všetci pacienti chcú dať proti ochoreniu COVID-19, chceli by však mať potvrdenie o očkovaní.

19
Platby za zdravotnú starostlivosť

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Mali by platiť za zdravotnú starostlivosť tí, ktorí odmietajú očkovanie proti ochoreniu COVID-19? Táto otázka vyvstáva v súvislosti s tým, že liečba pacientov so spomenutým ochorením je pomerne nákladná. Podľa advokáta je potrebné hovoriť zároveň o rizikách, ktoré sú spojené s očkovaním a o tom, kto znáša prípadné následky.

20
Poskytovanie informácií rozvedeným rodičom

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Rodičia, ktorí sa rozvedú a majú dieťa si môžu klásť viaceré otázky, ako je to s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ich dieťaťu. Majú aj po rozvode obaja rodičia rovnaké práva a povinnosti voči nemu, ako pred rozvodom manželstva? Čo v prípade, ak sa rodič, ktorému nebolo dieťa zverené do starostlivosti dožaduje informácií o jeho zdravotnom stave? Je lekár povinný mu ich poskytnúť?

21
Zaniknutá s.r.o.

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Vymazané spoločnosti, ktoré si v Obchodnom registri SR nezmenili hodnoty základného imania a hodnoty vkladov spoločníkov zo slovenských korún na euro, majú do 31. januára 2022 možnosť obnoviť svoj zápis v OR SR. Od roku 2009 je na Slovensku zavedená mena – euro. Obchodné spoločnosti, ktorými sú i ambulancie a lekárne mali povinnosť zmeniť si spomenuté hodnoty v OR SR. Spoločnosti, ktoré tak nestihli urobiť do 1. decembra 2020, boli z OR SR vymazané. Novela Obchodného zákonníka, ktorú prijala Národná rada SR im dáva možnosť na obnovu.

22
Ambulantná pohotovostná služba

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Viacerí lekári si už určite položili otázku, či môžu požiadať organizátora o „oslobodenie“ od zaraďovania do rozpisu ambulantnej pohotovostnej služby. Neviete ako postupovať, ak máte vyšší vek alebo choré dieťa? Čo hrozí lekárovi, ak do služby nenastúpi?

23
Výpis zo zdravotnej dokumentácie - poplatok

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Pacient alebo, lekár – špecialista, ako aj iné osoby môžu od lekára žiadať výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta. Kedy ho musí lekár poskytnúť a ako má vyzerať? Môže si za to účtovať poplatok?

Séria podcastov 2021

1
Týždeň 50: Kontrola - Zdravotná poistovňa

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Kontrola poskytovateľa zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotnej poisťovne prináša množstvo otázok. Ako lekár možno neviete ako postupovať a ako sa brániť. Cieľom dnešného podcastu je zodpovedať na otázky, ktoré vám po kontrole napadnú. O tejto téme bude dnes rozprávať právnik JUDr. Tomáš Husovský z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Vitajte pri počúvaní.

2
Týždeň 49: Zodpovednosť očkovanie - COVID-19

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Určite ste si aj vy ako lekár položili otázku, kto je zodpovedný za prípadné nežiadúce účinky vakcín proti ochoreniu COVID-19 na zdraví pacienta. Je to štát, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, kde mu bola vakcína podaná? Právnik JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS vám priblíži, ako je to so zodpovednosťou a aká je platná úprava, čo sa týka vakcín. Vitajte pri počúvaní.

3
Týždeň 48: Potvrdenie od lekára o očkovaní

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Ak vás žiada pacient o potvrdenie o očkovaní rázne to odmietnite. Ináč vám ako lekárovi hrozí obvinenie z dvoch trestných činov. V prípade odsúdenia budete vyčiarknutý zo Slovenskej lekárskej komory a nemôže vykonávať svoje povolanie. O tejto téme vám viac v dnešnom podcaste povie JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.
Prajeme vám ničím nerušené počúvanie.

4
Týždeň 47: Rady pri založení a kúpe ambulancie

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Ste lekár a chcete vlastniť ambulanciu? Môžete ju prevádzkovať ako fyzická osoba – podnikateľ alebo si môže založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). Na samotné fungovanie ambulancie to však nestačí.
Okrem toho musí splniť ďalšie podmienky, ktoré mu ukladá zákon. O procese založenia a prevádzkovania ambulancie sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s JUDr. Tomášom Husovským z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Vitajte pri počúvaní.

5
Týždeň 46: Portál e-medius.sk

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Ešte ste nenavštívili portál e-medius.sk? Urobte tak, čo najskôr. Ak ste lekár, sestra alebo zdravotnícke zariadenie a chcete mať k dispozícii zrozumiteľné odporúčania použiteľné v praxi, ktoré zvýšia vašu právnu bezpečnosť v kontakte s pacientom, tak tento portál je určený práve vám. Pomôže vám eliminovať možné riziká a umožní základnú orientáciu a schopnosť správne reagovať v momentoch, kedy nie je veľa času na premýšľanie. Ako funguje a čo všetko na ňom nájdete vám v dnešnom podcaste povedia jeho tvorcovia, Pavol Boka z Komory pre medicínske právo – MEDIUS a JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

6
Týždeň 45: Poškodenia zdravia pacienta - psychologička

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Aj keď sa môže zdať, že pri poškodení zdravia pacienta je obeťou len pacient, nie je to tak. Je ňou i lekár. Upozorňuje na to psychologička.
Dokonca je obeťou i rodina lekára, zdravotnícke zariadenie a rovnako i ďalší pacienti, ktorí k danému lekárovi prídu. O tom, ako by mal lekár postupovať v prípade, ak urobí chybu a ako by sa mal k tomu postaviť poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s psychologičkou, profesorkou Andreou Madarasovou Geckovou z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vitajte pri počúvaní.

7
Týždeň 44: Testovanie pacientov Ag testom

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Čo s pacientom, ktorý si nechce dať urobiť AG test na ochorenie COVID-19? Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo usmernenie, ktoré stanovuje podmienky, kedy je potrebné od pacienta vyžadovať, aby sa podrobil testovaniu na ochorenie COVID-19 v prípade, že chce osobne navštíviť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Platí to pre nemocnice, ambulancie, polikliniky a tiež zdravotnícke strediská, v ktorých sú viaceré ambulancie. O usmernení rezortu zdravotníctva sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS, ktorý odpovie aj na to, či je usmernenie právne záväzné pre lekára. Vitajte pri počúvaní.

8
Týždeň 43: Testovanie zamestnancov COVID-19

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti si určite kladú otázku, či môžu vyžadovať u svojich zamestnancov testy na COVID-19? Podľa usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR z 24. augusta 2021 a 7. septembra 2021 je zamestnávateľ, v tomto prípade poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný vyžadovať od svojich zamestnancov výsledok testu na ochorenie COVID-19, a to aj ak sú zaočkovaní, ale majú klinické príznaky ochorenia. Od právnika JUDr. Ivana Humeníka, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS sa dozviete v dnešnom podcaste viac o tejto téme. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie.

9
Týždeň 42: Off label použitie lieku

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Zákon zaväzuje lekára, aby používal liek v súlade s jeho súhrnom charakteristických vlastností alebo SPC. Odbornej verejnosti sú však dobre známe aj také situácie, kedy sa liek používa v rozpore s jeho SPC.
Ide o použitie lieku off label. Súčasne platný zákon dovoľuje použiť liek spôsobom off label len na základe povolenia ministerstva zdravotníctva na terapeutické použitie. Ministerstvo zdravotníctva momentálne pripravuje novelu zákona na základe ktorej, by mal mať lekár úplne voľné ruky a mal by sa rozhodovať samostatne, bez nutnosti povolenia od ministerstva. Svoj názor na túto tému povie v dnešnom podcast advokát Ivan Humeník z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.
Vitajte pri počúvaní.

10
Týždeň 41: Hodnotenia lekára pacientom

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Žiaden lekár nechce čítať kritiku o sebe na rôznych portáloch. Na druhej strane pacient má právo vyjadriť svoj názor, ak nie je s postupom lekára spokojný. Ak ambulancia nemá vytvorený efektívny kanál pre pacientov, môže sa potom spoliehať len na to, že sa kritika neobjaví vo virtuálnom priestore. V rámci systémov hodnotenia bezpečnosti pacienta, má dokonca ambulancia povinnosť mať systém spätnej väzby zavedený. Ak chcete vedieť, ako sa s tým popasovať a aký systém môžete využiť, vypočujte si dnešný podcast, hosťom ktorého je JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

11
Týždeň 40: Nepríjemný pacient v ambulancii

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Viacerí lekári sa počas svojej praxe už určite stretli s pacientom alebo rodičom pacienta, ktorý bol nepríjemný, požadovačný alebo až agresívny. Takéto situácie neprispievajú k dobrému vzťahu pacienta a lekára. Na jednej strane aj lekár je len človek a na druhej je medzi nimi zmluvný vzťah. Takpovediac rozísť sa s pacientom nie je jednoduché, ale nie nemožné. Viac o tejto téme povie v dnešnom podcaste JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

12
Týždeň 39: Potvrdenie od všeobecného lekára

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Nahliadanie do zdravotnej dokumentácie pacienta má svoje pravidlá. Všeobecní lekári od začiatku augusta vydávajú potvrdenie o tom, či sa v zdravotnej dokumentácii pacienta nachádza zákaz jej sprístupnenia voči osobe, ktorá o nahliadnutie žiada. Po novom totiž môže do dokumentácie nahliadať širší okruh ľudí. Ako má vyzerať takéto potvrdenie? Čo všetko môže lekár sprístupniť? Odpovede na tieto i ďalšie otázky sa dozviete v podcaste od JUDr. Ivana Humeníka z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

13
Týždeň 38: Prehliadka mŕtvych tiel

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Prehliadky mŕtvych tiel doteraz vykonávali takzvaní „profesionálni ohliadači“. Od 1. októbra 2021 podľa novely zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou prehliadky mŕtvych tiel budú vykonávať lekári, ktorí budú mať takpovediac službu na základe rozpisu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Čo to pre nich v praxi znamená a ako majú postupovať napríklad, ak ordinujú v ambulancii sa dozviete v dnešnom podcaste od JUDr. Ivana Humeníka, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

14
Týždeň 37: Informovaný súhlas - očkovanie

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Pediatri ako aj všeobecní lekári sú povinní pri očkovaní pacientov proti ochoreniu COVID-19 dať im podpísať informovaný súhlas a vyplniť s nimi anamnestický dotazník. V dnešnom podcaste sa od JUDr. Ivana Humeníka, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS dozviete čo má obsahovať kvalitne vypracovaný informovaný súhlas a kde ho môžete zdarma získať. Vitajte pri počúvaní.

15
Týždeň 36: Ohováranie lekára

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Ako sa má brániť lekár, ak ho ohovárajú, dostáva nepríjemné e-maily alebo sa mu dokonca vyhrážajú? Dá sa s tým niečo robiť? Čo ak to nahlási na polícii, poruší tým povinnú mlčanlivosť? Odpovede na tieto i ďalšie otázky zodpovieme v dnešnom podcaste. Od JUDr. Ivana Humeníka, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS sa okrem iného dozviete aj to, či môže byť konanie pacienta trestným činom. Vitajte pri počúvaní.

16
Týždeň 35: Zodpovednosť očkovanie

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 je potrebné byť ako lekár, ktorý podáva vakcínu opatrný, ale súčasne nepodliehať panike. Čo v prípade, ak dôjde ku škode pri očkovaní? Je zodpovednosť pri vakcíne iná ako zodpovednosť pri inom lieku? Kedy je zodpovedná ambulancia, držiteľ registrácie a kedy výrobca? Odpovede na tieto i ďalšie otázky vám ponúkame v dnešnom podcaste. Rozprávať sa budeme s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Prajeme vám príjemné počúvanie.

17
Týždeň 34: Ambulancia online

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Lekári nemajú vždy dosť času na to, aby sa mohli dlhšie venovať každému pacientovi. Zvlášť, ak má množstvo otázok, napríklad aj o zdravotníckych pomôckach alebo právnom pohľade na vec. „Pacientska webstránka“ ambulancia.online pomáha pacientom ale i lekárom. Lekári tam nájdu informácie, ktoré vedia využiť pri systémoch hodnotenia pacienta. Na druhej strane poučený pacient šetrí lekárovi čas. V dnešnom podcaste sa podrobnosti o tomto zaujímavom projekte dozviete od Pavla Boku z Komory pre medicínske právo – MEDIUS, ktorá spomenutý portál spravuje. Vitajte pri počúvaní.

18
Týždeň 33: Lege artis

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Lekár má poskytovať zdravotnú starostlivosť správne, čiže lege artis. Aj keď nie je v zákone o zdravotnej starostlivosti tento termín presne definovaný, je tam stanovené pravidlo. Minimálne personálne, materiálne a technické požiadavky vo vzťahu k jednotlivým typom zdravotníckych zariadení sú uvedené vo výnose Ministerstva zdravotníctva SR z roku 2008. Počas pandémie ochorenia COVID-19 minimálne požiadavky však, zvlášť v minulom roku nebolo možné naplniť. Do zákona sa preto dostala výnimka. O tejto téme sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Vitajte pri počúvaní.

19
Týždeň 32: Predpisovanie liekov

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Ošetrujúci lekár alebo zdravotná sestra s určitým vzdelaním môže pacientovi od 13. apríla 2021 predpísať pacientovi liek až na 90 dní. Nemusí dodržať ani preskripčné a indikačné obmedzenia. Dôvodom je krízová situácia súvisiaca s pandémiou ochorenia COVID-19. O predpisovaní liekov sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Vitajte pri počúvaní.

20
Týždeň 31: Patologické hráčstvo

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Lekár, ktorý diagnostikuje pacientovi chorobu patologického hráčstva je povinný ho informovať, že údaj o tom, že mu bola takáto choroba diagnostikovaná, bude nahlásená do Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). NCZI následne tento údaj sprístupní do osobitného registra osôb, ktoré sú vylúčené na hazardných hrách. V dnešnom podcaste vám JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS poradí, ako má lekár postupovať v prípade, ak pacient odmietne nahlásenie informácie do NCZI, ako aj samotnú liečbu. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie.

21
Týždeň 30: Telemedicína

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Počas pandémie ochorenia COVID-19 lekári využívajú telemedicínu. S pacientmi komunikujú takpovediac na diaľku, elektronicky prostredníctvom e-mailu, formou rôznych aplikácií alebo telefonicky. Aj keď nie sú podľa právnika JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS v tomto smere na Slovensku stanovené pravidlá, je potrebné dodržiavať určité princípy. Viac sa dozviete v dnešnom podcaste. Vitajte pri počúvaní.

22
Týždeň 29: Vydanie potrateného plodu

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Rodičia majú možnosť požiadať o vydanie potrateného alebo predčasne odňatého plodu. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný ich o tom informovať. Ako má vyzerať proces odovzdania plodu a komu môže byť vydaný sa dozviete v dnešnom podcaste od JUDr. Ivana Humeníka, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Vitajte pri počúvaní.

23
Týždeň 28: Možnosť výberu vakcíny

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

V prípade, ak lekár zistí alebo sa dozvie od rodiča o kontraindikáciách pri povinnom očkovaní dieťaťa je nevyhnutné, aby ich zapísal do zdravotnej dokumentácie. V dnešnom podcaste sa budeme s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS rozprávať o tom, ako by mali lekári pri povinnom očkovaní postupovať. Pozrieme sa aj na rozsudok Krajského súdu v Prešove, ktorý sa týkal povinného očkovania. Vitajte pri počúvaní.

24
Týždeň 27: Úmrtie pacienta ÚDZS

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Pri preverovaní úmrtia pacienta zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou došlo k viacerým zákonným zmenám. Podľa JUDr.
Ivana Humeníka, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS sa zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov novelou zmenil revolučným spôsobom. Jednou zo zmien je vykonávanie dohľadu priamo v zdravotníckom zariadení. Ďalšou je prizvanie znalca z príslušného odvetvia. Vypočujte si podcast, ktorý sme pre vás pripravili a dozviete sa o tejto téme viac. Vitajte pri počúvaní.

25
Týždeň 26: Ukončenie zmluvného vzťahu

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Lekár sa môže rozhodnúť ukončiť zmluvný vzťah s pacientom. Môže mať na to rôzne dôvody, ktoré považuje za relevantné. Zákon o zdravotnej starostlivosti však špecifikuje, za akých podmienok je takýto rozchod možný. V dnešnom podcaste sa o nich budeme rozprávať s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Poradí vám, ako v súlade so zákonom ukončiť zmluvný vzťah s pacientom. Vitajte pri počúvaní.

26
Týždeň 25: Odovzdávanie zdravotnej dokumentácie

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Ak sa pacient rozhodne zmeniť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ten je zo zákona povinný ju odovzdať novému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Netýka sa to len všeobecných lekárov, ale i lekárov špecialistov. O tom, ako má správne vyzerať odovzdanie zdravotnej dokumentácie sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Vitajte pri počúvaní.

27
Týždeň 24: Zdravotná dokumentácia pacienta

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Zdravotná dokumentácia obsahuje údaje o zdraví pacienta a zdravotnej starostlivosti, ktorá mu bola poskytnutá. V dnešom podcaste sa od JUDr.
Ivana Humeníka, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS dozviete akým zákonom sa máte ako lekár riadiť čo sa týka vedenia zdravotnej dokumentácie. Budeme tiež hľadať odpoveď na otázku, kto je vlastníkom zdravotnej dokumentácie pacienta. Vitajte pri počúvaní.

28
Týždeň 23: Doplnkové ordinačné hodiny

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Ako účtovať zdravotnú starostlivosť poskytnutú počas doplnkových ordinačných hodín? Aký je rozdiel medzi riadnymi a doplnkovými ordinačnými hodinami? Môže ich mať každá ambulancia? Odpovede na tieto i ďalšie otázky vám v podcaste ponúkne JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Dozviete sa tiež, ako si máte nastaviť cenník. Vitajte pri počúvaní.

29
Týždeň 22: Odpoveď pre UDZS po výkone dohľadu

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Pri dohľade v ambulancii sa oplatí pripraviť kvalitnú odpoveď pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Podľa JUDr. Ivana Humeníka, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS od nej závisí budúca obrana v prípadnom súdnom spore. V podcaste vám poradí, na čo si dať pri písaní odpovede pozor. Vitajte pri počúvaní.

30
Týždeň 21: Dar alebo úplatok

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Pacient, ktorý navštívil lekára alebo zdravotnícke zariadenie môže mať pokušenie, že chce lekárovi niečo dať ako poďakovanie. Musí si však uvedomiť, že ak tak urobí, zodpovedný z pohľadu zákona bude nielen on, ale i lekár. O tejto téme sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Dozviete sa tiež, že akékoľvek plnenie na ktoré nie je právny nárok je rizikové. Vitajte pri počúvaní.

31
Týždeň 20: Dohoda o zdravotnej starostlivosti

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Zdravotnú starostlivosť poskytuje lekár pacientovi na základe dohody. Ide o povinnosť, ktorú musí splniť. Napriek tomu, že ide o „dohodu“, stále je to zmluvný vzťah. V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS o tom, čo to v praxi znamená. Poradí vám tiež, že dobre napísaná dohoda môže riešiť viaceré podstatné veci pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Vitajte pri počúvaní.

32
Týždeň 19: Zdravotná dokumentácia

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Lekárovi sa môže stať, že do ambulancie príde policajt, ktorý od neho žiada zdravotnú nejakého pacienta. Má na to právo? Čo v prípade, ak mu lekár nevyhovie? Na aký zákon sa má odvolať? Na tieto i ďalšie otázky bude v dnešnom podcaste odpovedať JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS . Dozviete sa i to, akú povinnosť má v prípade, že o informácie o pacientovi žiada policajt alebo prokurátor zdravotnícke zariadenie. Vitajte pri počúvaní.

33
Týždeň 18: Ukončenie pracovného pomeru

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Naozaj nemôžem počas núdzového stavu ukončiť pracovný pomer? Túto otázku si kladú viacerí zdravotníci. Odpoveď na ňu sa dozviete v dnešnom podcaste. JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS povie o tom, na čo by si lekár mal dať pozor a čo by si mal zistiť, ak chce pracovný pomer ukončiť. Vitajte pri počúvaní.

34
Týždeň 17: Zodpovednosť za škodu pri neregistrovanej vakcíne

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Na Slovensku je možné použiť i neregistrované vakcíny. V tejto súvislosti vyvstala otázka o zodpovednosti za prípadné nežiaduce účinky. Štát sa ju rozhodol prevziať na seba. O právnej úprave, ktorá sa tejto téme venuje, zisťovaní spôsobenej škody zo strany rezortu zdravotníctva a ďalších podrobnostiach bude v dnešnom podcaste rozprávať JUDr. Ivan Humeník, PhD. zadvokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Vitajte pri počúvaní.

35
Týždeň 16: Nahliadanie do zdravotnej dokumentácie pacienta komisárom pre zdravotne postihnutých

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Od 1. apríla môže do zdravotnej dokumentácie pacienta nahliadať i komisár pre osoby so zdravotným postihnutím. Okrem neho tak môžu urobiť i psychiater a klinický psychológ, avšak v prípade, že ich na to poverí komisár. Dôvodom je posudzovanie dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím a monitorovanie dodržiavania jej práv. O podrobnostiach novely zákona o zdravotnej starostlivosti a kompetenciách komisára bude v podcaste rozprávať JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Vitajte pri počúvaní.

36
Týždeň 15: Aký je rozdiel medzi sprístupnením a poskytovaním údajov zo zdravotnej dokumentácie?

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Sprístupnenie a poskytnutie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta nie je to isté, aj keď sa to v praxi zamieňa. O tom, aký je medzi nimi rozdiel, na čo má pacient právo a čo by mal lekár urobiť, ak ho o údaje požiada tretia strana sa dozviete v dnešnom podcaste. JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS vám okrem iného poradí, či si oprávnená osoba na nahliadanie do zdravotnej dokumentácie z nej môže robiť záznam. Príjemné počúvanie.

37
Týždeň 14: Musí pediater pred ošetrením 17-ročného pacienta vždy získať súhlas od jeho rodiča?

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Pri ošetrení pacienta, ktorý nemá 18 rokov vyvstáva otázka, kto môže podpísať informovaný súhlas. Je potrebné, aby s ním na ošetrenie prišiel jeden z rodičov alebo je možné aby ho podpísal pacient, ktorý nie je dospelý? Na tieto i ďalšie otázky súvisiace s ošetrením neplnoletého pacienta bude v podcaste odpovedať JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Prajeme vám príjemné počúvanie.

38
Týždeň 13: Kto podpisuje informovaný súhlas?

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Informovaný súhlas je dôležitou súčasťou ošetrenia pacienta. Musí však byť podpísaný. V prípade, že nie je, môže to znamenať pre lekára problém. V podcaste vám JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS poradí ako postupovať v prípade, že pacient ho nemôže podpísať a či je dobré ak je podpísaný aj neskôr. Vitajte pri počúvaní.

39
Týždeň 12: Prečo je dôležité viesť správne zdravotnú dokumentáciu?

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Správne vedenie zdravotnej dokumentácie je dôležité z viacerých dôvodov. Jedným z nich je aj to, že v prípade ak dôjde k súdnemu sporu, ide o dôležitý dôkaz. Podľa právnika JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS, by do nej mal lekár zapísať celú komunikáciu s pacientom a všetky podrobnosti ošetrenia. Viac sa o tejto téme dozviete v podcaste. Vitajte pri počúvaní.

40
Týždeň 11: Pomýlil som sa pri zápise do zdravotnej dokumentácie – ako to mám opraviť?

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Každému lekárovi sa môže stať, že sa pri zápise do zdravotnej dokumentácie pomýli. Záznam je možné opraviť. Avšak, nie vybielením ak ide o zdravotnú dokumentáciu v písomnej podobe. V elektronickej podobe netreba zabúdať na to, že pôvodná verzia je v systéme uložená. Vypočujte si podcast s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Poradí vám, ako máte postupovať, ak sa pomýlite a či o tom máte informovať pacienta. Prajeme vám príjemné počúvanie.

41
Týždeň 10: Aké formy vedenia zdravotnej dokumentácie upravuje zákon o zdravotnej starostlivosti?

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Zdravotnú dokumentáciu je možné viesť tromi spôsobmi – elektronicky, písomne a v elektronickej forme s kvalifikovaným elektronickým podpisom. JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS vám v podcaste priblíži, aký je medzi nimi rozdiel. Dozviete sa tiež, ako by mala vyzerať ideálna zdravotná dokumentácia. Vitajte pri počúvaní.

42
Týždeň 9: Prečo je aj nepísomný informovaný súhlas vždy písomný?

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Lekári prichádzajú pri ošetrovaní pacienta do styku s informovaným súhlasom. Poznajú ho v písomnej podobe, môže byť však aj v nepísomnej. V dnešnom podcaste vám JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS priblíži, aký je medzi nimi rozdiel, kedy si zákon vyžaduje písomný informovaný súhlas a ako by ste mali napríklad postupovať pri zmene terapie. Prajeme vám príjemné počúvanie.

43
Týždeň 8: Vypísanie PN za odplatu môže pre lekára znamenať obvinenie zo subvenčného podvodu

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Dar alebo úplatok? Túto otázku si často kladú pacienti i lekári, keď niečo dávajú alebo prijímajú. Podľa právnika, JUDr. Ivana Humeníka, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať o tom, čo je dar a čo úplatok. Každopádne je však podľa jeho slov na mieste opatrnosť. Zvlášť v prípade, keď pacient požiada lekára o vypísanie PN bez toho, aby bol chorý a dá mu za to „všimné“. Pri takomto konaní môže byť lekár obvinený zo subvenčného podvodu. Vitajte pri počúvaní.

44
Týždeň 7: Lekár musí pacienta informovať o všetkých možnostiach liečby

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Ak existuje aj iná možnosť liečby alebo operačného zákroku, než tá pre ktorú sa lekár rozhodol, musí o nej informovať pacienta. V dnešnom podcaste sa s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS pozrieme na prípad, ktorý sa stal v susednom Česku a týkal sa práve prípadu, kedy lekár neinformoval pacientku o možnosti inej liečby a došlo k poškodeniu jej zdravia. Vitajte pri počúvaní.

45
Týždeň 6: Ambulancie, pacientovi na jeho žiadosť o spracúvaní osobných údajov každopádne odpovedzte

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Ambulancia spracúva osobné údaje o každom pacientovi. Ten sa môže na ne pýtať. Nemali by ste však zľahčovať žiadosť, či už vám príde e-mailom alebo poštou. V opačnom prípade vám hrozí pokuta. V dnešnom podcaste vám JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS poradí ako máte postupovať a spomenie aj prípady z praxe. Prajeme vám príjemné počúvanie.

46
Týždeň 5: Aké informácie musí ambulancia o sebe zverejniť?

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Každá ambulancia musí o sebe zverejniť informácie na verejne dostupnom mieste. Nestačí, aby to boli iba identifikačné údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ale rovnako musí byť zverejnený údaj o tom, kto je odborným zástupcom a ďalšie údaje. Podrobnosti o tejto povinnosti sa dozviete v dnešnom podcaste od JUDr. Ivana Humeníka, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Prajeme vám príjemné počúvanie.

47
Týždeň 4: Ordinačné hodiny nestačí mať na dverách, musia byť schválené

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Ordinačné hodiny ambulancie schvaľuje samosprávny kraj. Na rozdiel od cenníka, ich nestačí dať samosprávnemu kraju iba na vedomie, ale musia byť schválené. Až následne sa ambulancia môže nimi riadiť. Rovnako o nich musí informovať i Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ako aj zdravotné poisťovne s ktorými má uzatvorené zmluvy. O podrobnostiach týkajúcich sa ordinačných hodín sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Vitajte pri počúvaní.

48
Týždeň 3: Ambulancia musí zverejniť informácie o tom, že spracúva osobné údaje

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Spracúvanie osobných údajov sa týka každej ambulancie. Vyplývajú z neho povinnosti, ktoré by nemal poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podceniť. V dnešnom podcaste sa od JUDr. Ivana Humeníka, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS dozviete, ako zverejniť základné informácie o ambulancii, ktorá spracúva osobné údaje a zároveň akým spôsobom zverejniť práva dotknutej osoby, čiže pacienta. Príjemné počúvanie.

49
Týždeň 2: Keď vyberám poplatok, musím pacientovi vydať doklad

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

V prípade, že lekár vyberie od pacienta poplatok za určitý výkon alebo administratívny úkon, musí mu vydať doklad. Nezaobíde sa preto bez elektronickej registračnej pokladnice. O tom, ako má vyzerať doklad a čo robiť v prípade, že vám pokladnica nefunguje sa budeme okrem iného v dnešnom podcaste rozprávať s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Dozviete sa aj to, ako môže vyzerať kontrola týkajúca sa vystavenia dokladu. Príjemné počúvanie.

50
Týždeň 1: Ambulancie majú povinnosť mať zverejnený cenník

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Nie všetky výkony u lekára sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Tie, ktoré si platí pacient sám, vrátane administratívnych úkonov, musí mať lekár uvedené v cenníku. Jeho povinnosťou je zverejniť ho na viditeľnom mieste. V dnešnom podcaste sa budeme s právnikom JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS rozprávať o cenníku a všetkých povinnostiach, ktoré s ním súvisia. Vitajte pri počúvaní.

Partner projektu

 

krka_logo_info

 

KRKA Slovensko, s.r.o.
Turčianska 2, 821 09 Bratislava
www.krka.biz/sk

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA