MultipledialogueS

MultipledialogueS je odborná web platforma pre lekárov, venovaná problematike sclerosis multiplex.

Ďakujeme, že rešpektujete autorské práva: z tohto dôvodu, prednášky nie je dovolené fotiť, nahrávať ani iným spôsobom kopírovať a distribuovať.

Záznamy z uskutočnených podujatí kreditovaných v systéme kontinuálneho vzdelávania

1
Sympózium praktickej neurológie Neurológia pre prax 14. ročník (november 2020)

Odborný garant: doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc

2
Aktuálne prístupy k liečbe SM - Bratislavský odborný webinár (máj 2021)

Odborný garant: MUDr. František Jurčaga, PhD., MPH

3
Aktuálne prístupy k liečbe SM - Bratislavský odborný webinár (október 2020)

Odborný garant: MUDr. František Jurčaga, PhD., MPH

4
Post-ECTRIMS webinár (december 2020)

Odborný garant: Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

5
Aktuality v diagnostike a liečbe roztrúsenej sklerózy doplnené o informácie „Post-ECTRIMS“ (november 2019)

Odborný garant: Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

E-learning

1
Imunológia – online videoprezentácie

Odborný garant: Doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.

Knižnica

1
ACTRIMS/ECTRIMS 2020 - Postery
2
DMT LIEČBA – INDIKÁCIE A INDIKAČNÉ OBMEDZENIA
Web platforma spoločnosti Biogen venovaná problematike SM

 

bigeon_md_logo

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Biogen Netherlands B.V. Prins Mauritslaan 13, 1171 LP Badhoevedorp, Holandsko.

 

Kontakt v SR: Biogen Slovakia s.r.o., Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36 363 146, IČO pre DPH: SK 2022192029, Obch. Reg. Okr. súdu Bratislava I., Odd: Sro, Vl.č. 4075/B. www.biogen.sk

 

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch.

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.