V utorok 28. marca od 16:00 vysielame webinár pre lekárov „eKlinická prax“ Sledujte naživo

MultipledialogueS

Budete presmerovaný na novú sekciu MultipledialogueS

Záznamy z uskutočnených podujatí kreditovaných v systéme kontinuálneho vzdelávania

1
Neurologicko - rádiologický seminár v Banskej Bystrici (marec 2022)

Odborný garant: Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.

2
Post-ECTRIMS webinár (november 2021)

Odborný garant: Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

3
Aktuálne prístupy k liečbe SM - Bratislavský odborný seminár (máj 2022)

Odborný garant: MUDr. František Jurčaga, PhD., MPH

4
Aktuálne prístupy k liečbe SM - Bratislavský odborný webinár (máj 2021)

Odborný garant: MUDr. František Jurčaga, PhD., MPH

Knižnica

1
Tysabri 150 mg na subkutánne podanie
3
DMT LIEČBA – INDIKÁCIE A INDIKAČNÉ OBMEDZENIA
4
Skrátené informácie o liekoch Biogen a Súhrny charakteristických vlastností liekov (linky s aktuálnymi verziami SPC)
 • Skrátená informácia o lieku AVONEX™

  AVONEX™

  https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/avonex-epar-product-information_sk.pdf /

  AVONEX je indikovaný na liečbu • pacientov s diagnózou recidivujúcej roztrúsenej sklerózy. V klinických skúškach bola charakterizovaná dvoma alebo viacerými akútnymi exacerbáciami (relapsmi) počas predchádzajúcich troch rokov bez dôkazu pokračujúcej progresie medzi relapsmi. AVONEX spomaľuje progresiu zneschopnenia a znižuje frekvenciu relapsov. • pacientov s izolovanou demyelinizačnou príhodou s aktívnym zápalovým procesom, ak je dostatočne závažná na oprávnenie liečby intravenóznymi kortikosteroidmi, ak boli vylúčené alternatívne diagnózy a ak sa zistilo, že majú vysoké riziko rozvoja klinicky dokázanej roztrúsenej sklerózy. Používanie AVONEXU sa má prerušiť u pacientov, u ktorých sa vyvinie progresívna SM.
 • Skrátená informácia o lieku FAMPYRA™

  FAMPYRA™

  https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/fampyra-epar-product-information_sk.pdf /

  Fampyra je indikovaná na zlepšenie chôdze dospelých pacientov s roztrúsenou sklerózou spojenou s poruchami chôdze (EDSS 4-7).
 • Skrátená informácia o lieku PLEGRIDY™

  PLEGRIDY™

  https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/plegridy-epar-product-information_sk.pdf /

  Plegridy je indikovaný dospelým pacientom na liečbu relaps-remitujúcej roztrúsenej sklerózy (sclerosis multiplex).
 • Skrátená informácia o lieku TECFIDERA™

  TECFIDERA™

  https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tecfidera-epar-product-information_sk.pdf /

  Tecfidera je indikovaná na liečbu dospelých a pediatrických pacientov vo veku od 13 rokov, ktorí majú relaps-remitujúcu roztrúsenú sklerózu.
 • Skrátená informácia o lieku TYSABRI™

  TYSABRI™

  https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tysabri-epar-product-information_sk.pdf /

  Tysabri je indikovaný ako monoterapia modifikujúca ochorenie u dospelých s vysokoaktívnou relapsujúcou remitujúcou roztrúsenou sklerózou u nasledovných skupín pacientov: • pacienti s vysoko aktívnym ochorením napriek úplnej a adekvátnej liečbe najmenej jednou terapiou modifikujúcou ochorenie (DMT – disease modifying therapy) alebo • pacienti s rýchlo sa vyvíjajúcou ťažkou RRMS definovanou 2 alebo viacerými relapsmi spôsobujúcimi funkčné zneschopnenie počas jedného roka a s 1 alebo viacerými gadolíniom sa zvýrazňujúcimi léziami na zobrazení magnetickou rezonanciou (MR) mozgu alebo signifikantným nárastompočtu T2 lézií v porovnaní s predchádzajúcim posledným výsledkom MR.

Užitočné linky

1
Viac informácií k vzdelávaniu sa v oblasti sclerosis multiplex nájdete tu:
Web platforma spoločnosti Biogen venovaná problematike SM

 

bigeon_md_logo

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Biogen Netherlands B.V. Prins Mauritslaan 13, 1171 LP Badhoevedorp, Holandsko.

 

Kontakt v SR: Biogen Slovakia s.r.o., Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36 363 146, IČO pre DPH: SK 2022192029, Obch. Reg. Okr. súdu Bratislava I., Odd: Sro, Vl.č. 4075/B. www.biogen.sk, medinfoslovakia@biogen.com

 

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Nežiaduci účinok môžete nahlásiť aj spoločnosti Biogen na emailovej adrese: sk-safety@biogen.com

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.