MultipledialogueS

MultipledialogueS je odborná web platforma, ktorej účelom je vzdelávanie lekárov, venovaná problematike sclerosis multiplex. Na stránke môžete nájsť záznamy zo slovenských odborných kreditovaných podujatí, medzinárodné vzdelávacie videoprezentácie a videá, postery, podmienky úhrady pre liečbu SM v SR, dôležité informácie a SPC SM liekov spoločnosti Biogen, ako aj užitočné odkazy na ďalšie možnosti vzdelávania v oblasti sclerosis multiplex poskytované pre lekárov spoločnosťou Biogen. Zdroje k obsahu web platformy MultipledialogueS sú uvedené v referenciách/citáciách jednotlivých vzdelávacích videoprezentácií a ostatných dostupných materiálov.

Ďakujeme, že rešpektujete autorské práva: z tohto dôvodu, prednášky nie je dovolené fotiť, nahrávať ani iným spôsobom kopírovať a distribuovať.

Záznamy z uskutočnených podujatí kreditovaných v systéme kontinuálneho vzdelávania

1
Neurologicko - rádiologický seminár v Banskej Bystrici (marec 2022)

Odborný garant: Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.

2
Post-ECTRIMS webinár (november 2021)

Odborný garant: Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

3
Aktuálne prístupy k liečbe SM - Bratislavský odborný seminár (máj 2022)

Odborný garant: MUDr. František Jurčaga, PhD., MPH

4
Aktuálne prístupy k liečbe SM - Bratislavský odborný webinár (máj 2021)

Odborný garant: MUDr. František Jurčaga, PhD., MPH

Knižnica

1
Tysabri 150 mg na subkutánne podanie
4
DMT LIEČBA – INDIKÁCIE A INDIKAČNÉ OBMEDZENIA

Užitočné linky

1
Viac informácií k vzdelávaniu sa v oblasti sclerosis multiplex nájdete tu:
Web platforma spoločnosti Biogen venovaná problematike SM

 

bigeon_md_logo

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Biogen Netherlands B.V. Prins Mauritslaan 13, 1171 LP Badhoevedorp, Holandsko.

 

Kontakt v SR: Biogen Slovakia s.r.o., Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36 363 146, IČO pre DPH: SK 2022192029, Obch. Reg. Okr. súdu Bratislava I., Odd: Sro, Vl.č. 4075/B. www.biogen.sk, medinfoslovakia@biogen.com

 

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Nežiaduci účinok môžete nahlásiť aj spoločnosti Biogen na emailovej adrese: sk-safety@biogen.com

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.