V utorok 28. marca od 16:00 vysielame webinár pre lekárov „eKlinická prax“ Sledujte naživo

MultipledialogueS

Budete presmerovaný na novú sekciu MultipledialogueS

Záznamy z uskutočnených podujatí kreditovaných v systéme kontinuálneho vzdelávania

1
Neurologicko - rádiologický seminár v Banskej Bystrici (marec 2022)

Odborný garant: Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.

2
Post-ECTRIMS webinár (november 2021)

Odborný garant: Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

3
Aktuálne prístupy k liečbe SM - Bratislavský odborný seminár (máj 2022)

Odborný garant: MUDr. František Jurčaga, PhD., MPH

4
Aktuálne prístupy k liečbe SM - Bratislavský odborný webinár (máj 2021)

Odborný garant: MUDr. František Jurčaga, PhD., MPH

Knižnica

1
Tysabri 150 mg na subkutánne podanie
3
DMT LIEČBA – INDIKÁCIE A INDIKAČNÉ OBMEDZENIA
4
Skrátené informácie o liekoch Biogen a Súhrny charakteristických vlastností liekov (linky s aktuálnymi verziami SPC)
 • Skrátená informácia o lieku AVONEX™

  AVONEX™

  https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/avonex-epar-product-information_sk.pdf /

  AVONEX je indikovaný na liečbu • pacientov s diagnózou recidivujúcej roztrúsenej sklerózy. V klinických skúškach bola charakterizovaná dvoma alebo viacerými akútnymi exacerbáciami (relapsmi) počas predchádzajúcich troch rokov bez dôkazu pokračujúcej progresie medzi relapsmi. AVONEX spomaľuje progresiu zneschopnenia a znižuje frekvenciu relapsov. • pacientov s izolovanou demyelinizačnou príhodou s aktívnym zápalovým procesom, ak je dostatočne závažná na oprávnenie liečby intravenóznymi kortikosteroidmi, ak boli vylúčené alternatívne diagnózy a ak sa zistilo, že majú vysoké riziko rozvoja klinicky dokázanej roztrúsenej sklerózy. Používanie AVONEXU sa má prerušiť u pacientov, u ktorých sa vyvinie progresívna SM.
 • Skrátená informácia o lieku FAMPYRA™

  FAMPYRA™

  https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/fampyra-epar-product-information_sk.pdf /

  Fampyra je indikovaná na zlepšenie chôdze dospelých pacientov s roztrúsenou sklerózou spojenou s poruchami chôdze (EDSS 4-7).
 • Skrátená informácia o lieku PLEGRIDY™

  PLEGRIDY™

  https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/plegridy-epar-product-information_sk.pdf /

  Plegridy je indikovaný dospelým pacientom na liečbu relaps-remitujúcej roztrúsenej sklerózy (sclerosis multiplex).
 • Skrátená informácia o lieku TECFIDERA™

  TECFIDERA™

  https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tecfidera-epar-product-information_sk.pdf /

  Tecfidera je indikovaná na liečbu dospelých a pediatrických pacientov vo veku od 13 rokov, ktorí majú relaps-remitujúcu roztrúsenú sklerózu.
 • Skrátená informácia o lieku TYSABRI™

  TYSABRI™

  https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tysabri-epar-product-information_sk.pdf /

  Tysabri je indikovaný ako monoterapia modifikujúca ochorenie u dospelých s vysokoaktívnou relapsujúcou remitujúcou roztrúsenou sklerózou u nasledovných skupín pacientov: • pacienti s vysoko aktívnym ochorením napriek úplnej a adekvátnej liečbe najmenej jednou terapiou modifikujúcou ochorenie (DMT – disease modifying therapy) alebo • pacienti s rýchlo sa vyvíjajúcou ťažkou RRMS definovanou 2 alebo viacerými relapsmi spôsobujúcimi funkčné zneschopnenie počas jedného roka a s 1 alebo viacerými gadolíniom sa zvýrazňujúcimi léziami na zobrazení magnetickou rezonanciou (MR) mozgu alebo signifikantným nárastompočtu T2 lézií v porovnaní s predchádzajúcim posledným výsledkom MR.

Užitočné linky

1
Viac informácií k vzdelávaniu sa v oblasti sclerosis multiplex nájdete tu:
Web platforma spoločnosti Biogen venovaná problematike SM

 

bigeon_md_logo

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Biogen Netherlands B.V. Prins Mauritslaan 13, 1171 LP Badhoevedorp, Holandsko.

 

Kontakt v SR: Biogen Slovakia s.r.o., Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36 363 146, IČO pre DPH: SK 2022192029, Obch. Reg. Okr. súdu Bratislava I., Odd: Sro, Vl.č. 4075/B. www.biogen.sk, medinfoslovakia@biogen.com

 

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Nežiaduci účinok môžete nahlásiť aj spoločnosti Biogen na emailovej adrese: sk-safety@biogen.com

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC