MultipledialogueS

MultipledialogueS je odborná web platforma, ktorej účelom je vzdelávanie lekárov, venovaná problematike sclerosis multiplex. Na stránke môžete nájsť záznamy zo slovenských odborných kreditovaných podujatí, medzinárodné vzdelávacie videoprezentácie a videá, postery, podmienky úhrady pre liečbu SM v SR, dôležité informácie a SPC SM liekov spoločnosti Biogen, ako aj užitočné odkazy na ďalšie možnosti vzdelávania v oblasti sclerosis multiplex poskytované pre lekárov spoločnosťou Biogen. Zdroje k obsahu web platformy MultipledialogueS sú uvedené v referenciách/citáciách jednotlivých vzdelávacích videoprezentácií a ostatných dostupných materiálov.

Ďakujeme, že rešpektujete autorské práva: z tohto dôvodu, prednášky nie je dovolené fotiť, nahrávať ani iným spôsobom kopírovať a distribuovať.

Záznamy z uskutočnených podujatí kreditovaných v systéme kontinuálneho vzdelávania

1
Neurologicko - rádiologický seminár v Banskej Bystrici (marec 2022)

Odborný garant: Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.

2
Post-ECTRIMS webinár (november 2021)

Odborný garant: Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

3
Post-ECTRIMS webinár (december 2020)

Odborný garant: Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

4
Sympózium praktickej neurológie Neurológia pre prax 14. ročník (november 2020)

Odborný garant: doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc

5
Aktuálne prístupy k liečbe SM - Bratislavský odborný webinár (máj 2021)

Odborný garant: MUDr. František Jurčaga, PhD., MPH

6
Aktuálne prístupy k liečbe SM - Bratislavský odborný webinár (október 2020)

Odborný garant: MUDr. František Jurčaga, PhD., MPH

E-learning

1
Imunológia – online videoprezentácie

Odborný garant: Doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.

Knižnica

1
Tysabri 150 mg na subkutánne podanie
3
DMT LIEČBA – INDIKÁCIE A INDIKAČNÉ OBMEDZENIA

Užitočné linky

1
Viac informácií k vzdelávaniu sa v oblasti sclerosis multiplex nájdete tu:
Web platforma spoločnosti Biogen venovaná problematike SM

 

bigeon_md_logo

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Biogen Netherlands B.V. Prins Mauritslaan 13, 1171 LP Badhoevedorp, Holandsko.

 

Kontakt v SR: Biogen Slovakia s.r.o., Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36 363 146, IČO pre DPH: SK 2022192029, Obch. Reg. Okr. súdu Bratislava I., Odd: Sro, Vl.č. 4075/B. www.biogen.sk, medinfoslovakia@biogen.com

 

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Nežiaduci účinok môžete nahlásiť aj spoločnosti Biogen na emailovej adrese: sk-safety@biogen.com

Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.