Spinálna svalová atrofia

Vitajte v sekcii spinal muscular atrophy (SMA), kde môžete nájsť vybrané záznamy z uskutočnených odborných kreditovaných podujatí, vzdelávacie video prednášky a aktuálne témy prezentované na medzinárodných kongresoch. Na stránke nájdete taktiež platné podmienky úhrady pre liečbu SMA v SR, ďalšie dôležité informácie o diagnostike a dostupnej liečbe spinálnej muskulárnej atrofie. Veríme že pre vás budú užitočné aj odkazy na ďalšie možnosti vzdelávania, ktoré poskytuje lekárom spoločnosť Biogen v oblasti SMA.

BiogenLincTM SMA scientific Lounge je portál spoločnosti Biogen s knižnicou prednášok a posterov z medzinárodných kongresov, venovaných SMA s množstvom zaujímavých rozhovorov s expertmi v oblasti diagnostiky a liečby SMA.

Zdroje k obsahu SMA časti web platformy MultipledialogueS sú uvedené v referenciách/citáciách jednotlivých vzdelávacích video prezentácií a ostatných dostupných materiálov.

Liečba SMA Spinraza™E-learningPodujatia BiogenLinc™

Liečba SMA Spinraza™

SPINRAZA™
Terapeutické indikácie: Spinraza je indikovaná na liečbu 5q spinálnej svalovej atrofie. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaná dávka je 12 mg (5 ml) na jedno podanie. Liečba Spinrazou sa musí začať čo najskôr po stanovení diagnózy 4 nasycovacími dávkami v dňoch 0, 14, 28 a 63. Udržiavacia dávka sa má potom podávať každé 4 mesiace. Vynechané alebo oneskorené dávky: Ak sa podanie nasycovacej alebo udržiavacej dávky oneskorí alebo vynechá, Spinraza sa musí podať podľa schémy uvedenej v tabuľke 1 v SPC. Súhrn vlastností lieku > Skrátená informácia o lieku >
dokument
1.4.2024
Indikačné obmedzenia* a terapeutické indikácie liekov pre liečbu 5q-SMA (spinálnej svalovej atrofie)
*Zoznam liekov uhrádzaných zo zdravotného poistenia platný od 1. 4. 2024, www.health.gov.sk
1 videnie
Pozrieť
dokument
14.3.2024
Longitudinal Changes in Compound Muscle Action Potential and Their Associations With Motor Function in Children With Infantile-Onset SMA in ENDEAR/SHINE
Farrar MA et al.
1 videnie
Pozrieť
dokument
19.3.2023
Impact of Baseline Characteristics and Eligibility Criteria on Outcomes in Children With Presymptomatic Spinal Muscular Atrophy in NURTURE
Crawford TO et al.
1 videnie
Pozrieť

E-learning

Podujatia

Skrátená informácia o lieku SPINRAZA™

PRED PREDPÍSANÍM LIEKU SA OBOZNÁMTE S ÚPLNÝM ZNENÍM SÚHRNU CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU (SPC). Názov lieku: Spinraza 12 mg injekčný roztok. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie: jedna injekčná liekovka s objemom 5 ml obsahuje 12 mg nusinersenu. Terapeutické indikácie: Spinraza je indikovaná na liečbu 5q spinálnej svalovej atrofie. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaná dávka je 12 mg (5 ml) na jedno podanie. Liečba Spinrazou sa musí začať čo najskôr po stanovení diagnózy 4 nasycovacími dávkami v dňoch 0, 14, 28 a 63. Udržiavacia dávka sa má potom podávať každé 4 mesiace. Vynechané alebo oneskorené dávky: Ak sa podanie nasycovacej alebo udržiavacej dávky oneskorí alebo vynechá, Spinraza sa musí podať podľa schémy uvedenej v tabuľke 1 v SPC. Spinraza sa podáva ako intratekálna bolusová injekcia počas 1 až 3 minút použitím ihly na spinálnu anestéziu. Injekcia sa nesmie podať do oblastí kože, na ktorých sú prejavy infekcie alebo zápalu. Odporúča sa, aby sa pred podaním odobral taký objem cerebrospinálneho moku (CSF), ktorý je ekvivalentný objemu Spinrazy určenému na podanie injekcie. Pri podaní Spinrazy môže byť potrebná sedácia, a to v závislosti od klinického stavu pacienta. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Procedúra lumbálnej punkcie: Možné obtiaže s touto cestou podania môžu byť u veľmi mladých pacientov a u pacientov so skoliózou. Použitie ultrasonografie alebo inej zobrazovacej techniky sa môže zvážiť pre uľahčenie intratekálneho podania podľa uváženia lekára. Trombocytopénia a koagulačné abnormality: Po subkutánnom alebo intravenóznom podaní iných antisense oligonukleotidov sa pozorovala trombocytopénia a koagulačné abnormality, vrátane akútnej závažnej trombocytopénie. Ak je to klinicky indikované, pred podaním Spinrazy sa odporúča laboratórne vyšetrenie hodnôt krvných doštičiek a koagulácie. Renálna toxicita: Po subkutánnom alebo intravenóznom podaní iných antisense oligonukleotidov sa pozorovala renálna toxicita. Ak je to klinicky indikované, odporúča sa vyšetrenie bielkovín v moči. V prípade pretrvávajúcej zvýšenej hladiny bielkovín v moči sa musí zvážiť ďalšie vyšetrenie. Hydrocefalus: Pri použití lieku po uvedení na trh u pacientov liečených nusinersenom boli hlásené prípady komunikujúceho hydrocefalu bez súvislosti s meningitídou alebo krvácaním. U niektorých pacientov bol implantovaný ventrikuloperitoneálny shunt. U pacientov so zníženým vedomím sa má zvážiť vyšetrenie na hydrocefalus. Prínosy a riziká liečby nusinersenom u pacientov s ventrikuloperitoneálnym shuntom nie sú v súčasnosti známe a pokračovanie v liečbe je potrebné starostlivo zvážiť. Liekové interakcie: Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie. In vitro štúdie naznačili, že nusinersen nie je induktor ani inhibítor metabolizmu sprostredkovaného CYP450. In vitro štúdie naznačujú, že pravdepodobnosť interakcií s nusinersenom kvôli kompetícii o väzbu na plazmatické proteíny alebo kompetícii s prenášačmi, alebo ich inhibícii je nízka. Fertilita, gravidita a laktácia: Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu nusinersenu počas gravidity. Nie je známe, či sa nusinersen/metabolity vylučujú do ľudského mlieka. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť/prerušiť liečbu nusinersenom sa musí urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu. K dispozícii nie sú žiadne údaje o možných účinkoch na fertilitu ľudí. Nežiaduce účinky: veľmi časté nežiaduce reakcie súvisiace s podávaním Spinrazy (možno považovať za prejavy postpunkčného syndrómu): bolesť hlavy, vracanie, bolesť chrbta. Po uvedení lieku na trh boli hlásené udalosti komunikujúceho hydrocefalu. Imunogenita: Celkovo bol výskyt protilátok proti lieku (ADA) nízky. Vplyv imunogenicity na bezpečnosť sa formálne neanalyzoval, pretože počet pacientov s ADA bol nízky. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie: od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, SK-825 08 Bratislava, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok lieku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/. Čas použiteľnosti: 5 rokov. Druh obalu a obsah balenia: Veľkosť balenia je jedna injekčná liekovka v škatuli. Registračné číslo: EU/1/17/1188/001. Dátum poslednej revízie SPC: 04/2024. Dátum revízie textu: 05/2024. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Biogen Netherlands B.V., Prins Mauritslaan 13, 1171 LP Badhoevedorp, Holandsko. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky: http://www.ema.europa.eu. Kontakt v SR: Biogen Slovakia s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava.